Skip to main content Skip to search
Tel. +32 14 50 23 63
info@devoeghtconsulting.be

CORONA UPDATE

I. BERICHT AAN ONZE KLANTEN

Beste klanten,

Zoals u zal merken doen onze overheden er alles aan om de impact van deze crisis te milderen. Ook wij blijven voor u beschikbaar in deze moeilijke tijden. We hebben de werking van ons kantoor aangepast en extra maatregelen genomen om risico’s te beperken. Zo werden er intern de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en via een thuiswerkplanning zorgen we ervoor dat we nooit met z’n allen op kantoor zijn. Wij willen onze klanten tevens vragen om de duurtijd van het bezoek voor een bespreking te beperken tot een half uur.

Gezien de huidige opflakkering van COVID-19  en de genomen verstrengde maatregelen hieromtrent, vragen wij vriendelijk om indien mogelijk een telefonisch onderhoud te verkiezen boven een bezoek aan kantoor. Documenten mogen steeds in onze  brievenbus gestoken worden. Dit alles om het aantal contacten op kantoor tot een minimum te beperken en iedereen zo te wapenen en te beschermen tegen het virus.

Als boekhouder-fiscalist ben ik, zelfs in de eerste plaats, ook zelf ondernemer. We begrijpen dan ook de ongerustheid en vragen waar vele van jullie mee zitten. Vandaar dat we jullie zoveel mogelijk trachten te informeren via onze regelmatige mailings. We krijgen heel veel telefoontjes en proberen iedereen zo goed mogelijk verder te helpen. We hopen op uw begrip als we u niet direct kunnen te woord te staan. Om de vragen beter te kunnen behandelen en te spreiden over onze medewerkers, vragen we u om deze zoveel mogelijk per mail te stellen aan uw dossierbeheerder.

Als we blijven samenwerken en mekaar steunen, de maatregelen in acht nemen en gezond blijven, ben ik ervan overtuigd dat we als persoon en als onderneming gesterkt uit deze tweede toch wel uitzonderlijke periode zullen komen.

Mvg,
Luc

GEDETAILLEERDE UITLEG MAATREGELEN

(info ter beschikking gesteld door onze business partner Xerius – Jo Buts)

TWEEDE LOCKDOWN 2020

Overbruggingsrecht:

 1. Verplichte sluiting (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers..)

Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken van 19/10/2020 tot 19/11/2020

Je kan voor de maanden oktober en november het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

! Restaurant mag take away organiseren en dubbel OR aanvragen.

 1. Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (vb wijnhandelaar,geluidstechnieker,…)

Zelfstandige die activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken omdat ze sterk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sector, kunnen dubbel of enkel overbruggingsrecht aanvragen.

! Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het (enkel) overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd).

Ze dienen hun zaak niet te sluiten.

Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd) afhankelijkheid aan te tonen.

 • Stopzetten vanaf 19/10 tot en met 31/10 voor de dubbele uitkering van oktober
 • Stopzetten vanaf 01/11 tot en met 19/11 voor de dubbele uitkering van november

Wie kan dit aanvragen (indien ze aan alle voorwaarden voldoen):

 • Hoofdberoeper
 • Meewerkende echtgeno(o)t(e)
 • Zelfstandig helper
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen die pensioen niet opneemt met inkomen N-3 = > 13.993,78 euro
 • Bijberoeper inkomen N-3 = sociale bijdragen in hoofdberoep
 • Bijberoeper inkomen > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering)
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen inkomen N-3 = > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering) (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschrijdt)

Bedrag overbruggingsrecht  

Enkel overbruggingsrecht:

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 • 1614,1euro met gezinslast

OF

Dubbel overbruggingsrecht:

 • 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast
 • 3.228,20 euro met gezinslast

Bedrag (half) overbruggingsrecht

Bijberoepers:

Enkel overbruggingsrecht

 • 645,85 euro per maand zonder gezinslast
 • 807,05euro met gezinslast

Dubbel overbruggingsrecht

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 • 1614,1euro met gezinslast

*Deze bedragen gelden ook voor gepensioneerden (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschreden wordt).

Overbruggingsrecht maand december

De uitbetaling van het dubbel overbruggingsrecht voor de maand december is goedgekeurd en zal volgende maand worden uitbetaald.

De verlenging voor de dubbele uitkering in januari is voorgelegd, maar het ziet er naar uit dat dit ook goedgekeurd wordt (is dus onder voorbehoud).

Relance-uitkering (heropstart):

Het relance overbruggingsrecht is verlengd tot en met december. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven.

Klassiek overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang:

Wie niet besmet is, maar in quarantaine moet,  geattesteerd door arts,school of crèche (minstens 7 dagen), kan indien hij voldoet aan de voorwaarden beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht en hiervoor een uitkering op weekbasis aanvragen.

Indien de klant zelf besmet is met COVID, heeft hij hiervoor een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen.

Met dit attest (minstens 7 dagen arbeidsongeschiktheid) kan men enkel beroep doen op een uitkering van het ziekenfonds en NIET op het klassiek overbruggingsrecht.

! Overbruggingsrecht kan niet gecumuleerd worden met de uitkering van het ziekenfonds.

Ouderschapsverlof:

Tot op heden loopt het ouderschapsverlof tot en met september. We vermoeden dat dit ook gaat verlengd worden, maar tot op heden kunnen we dit nog niet met zekerheid bevestigen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme:

Cafés en restaurants hoeven geen omzetdaling aan te tonen om deze premie aan te vragen.

Dit zouden ze nu ook doortrekken naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten (bron Vlaio). Zodra de details gekend zijn, laten we jullie dit zeker weten.

Tot slot vinden jullie in bijlage 2 handige schema’s die ondersteuning kan bieden bij de vragen van jullie klanten. Vergeet ook niet de excellijst na te kijken in Xerius Desk. Daar kunnen jullie ook deze uitkeringen opvolgen.

PS: De aanvraag tot dubbele uitkering kan binnenkort worden aangevraagd (wij wachten nog steeds op de definitieve publicatie van deze wetgeving en mogen daardoor nog geen dubbele uitkering uitbetalen van de overheid). We zijn wel al volop bezig met het automatiseren van deze maatregelen zodat ondernemingen automatisch hun uitkering kunnen bekomen. Hierover later meer.

Verzekeringen:

Enkele maanden geleden informeerden wij jullie over de mogelijke gevolgen van covid-19 voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT), door Xerius gelanceerd per 01/07/2020, en met name voor de 80%-berekening. Hier is op 14/12 een circulaire over verschenen van de FOD Financiën.

Hoe zat het ook alweer?

De IPT is een aanvullendpensioenproduct waarbij de vennootschap premies stort aan een verzekeringsmaatschappij voor het pensioen van de bedrijfsleider. De maximale IPT-jaarpremie hangt af de brutojaarbezoldiging en is enkel aftrekbaar onder (onder meer) de voorwaarde dat de bedrijfsleider in kwestie een regelmatige, minstens maandelijkse bezoldiging ontvangt of krijgt toegekend.

Dat zou betekenen dat als men naar aanleiding van covid-19:

 • de bezoldiging aanpast, de vennootschap minder premies kan storten in dit aanvullend pensioen;
 • tijdelijk geen bezoldiging ontvangt, de IPT-premie in het geheel niet aftrekbaar kan zijn voor de vennootschap voor dat jaar, omdat de bezoldiging dan niet langer regelmatig en maandelijks is.

De Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (CAPZ) adviseerde in het voorjaar 2020 aan de FOD Financiën om de 80%-berekening voor 2020 in de IPT te versoepelen, bv. door de bezoldiging van 2019 als referentie te nemen in plaats van 2020.

En nu?

In een circulaire van 14/12 kwam de FOD Financiën met een antwoord op het advies van de CAPZ.

De FOD Financiën aanvaardt het voorstel rond het referentiejaar 2019 niet. Hierbij verwijst ze naar wetgeving. Ze komt wel met volgende versoepelingen:

 • De maanden waarin de bedrijfsleider de bezoldiging heeft stopgezet en tijdelijk in het kader van covid-19 het overbruggingsrecht kon genieten, worden buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van de voorwaarde van de ‘regelmatige, maandelijkse bezoldiging’. Dat betekent dat om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrekbaarheid van de IPT-premies 2020, er enkel een regelmatige, maandelijkse bezoldiging moet zijn in de maanden waarin de bedrijfsleider geen overbruggingsrecht kon genieten/
 • Het gedeelte van de premie dat eventueel de 80%-grens overschrijdt ten gevolge van de vermindering van de jaarbezoldiging 2020, kan worden beschouwd als voorschot op de premie van het volgend boekjaar. Men kan in dit geval dus in 2021 nog een rechtzetting doen in de boekhouding van de vennootschap en in het IPT-contract. De FOD bevestigt hiermee tegelijk wél dat een verlaging van de bezoldiging ten gevolge van covid-19 leidt tot minder premies en dus minder aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider.

Op de valreep kregen we nieuwe informatie van het RSVZ, waaruit blijkt dat de crisis overbruggingsrechten voor de eenmanszaken toch zullen meetellen in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen 2020.

Maar enkel voor de ondernemers met een eenmanszaak, niet voor de bestuurders van een vennootschap en ook niet voor de meewerkende echtgenote(n)s.

Hierbij een overzicht per categorie:

 1. Natuurlijke personen met winsten /baten
 • Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillige sluiting
 • Afzonderlijk belastbaar aan 16,5 %,
 • uitgezonderd wanneer 4*4 regel overschreden, dan uitsplitsing deel 16,5 % en deel progressief
 • Fiche 281.50
 • ! Tellen WEL mee voor berekening sociale bijdragen
 • Uitkering heropstart
 • Progressief tarief
 • Fiche 281.18
 • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
 1. Bedrijfsleiders
 • Zowel tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
 • Progressief tarief
 • Fiche 281.18
 • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
 1. Meewerkende echtgenoten
 • Zowel Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
 • Niet belastbaar, GEEN sociale bijdragen

Wensen jullie de bijdragen voor 2020 nog aan te passen?

Doe een spontane storting tot max 20,5% op de gekregen overbruggingsrechten:

 • Met de gestructureerde mededeling van het laatste vervaldagbericht
 • Of met als vrije mededeling vermelding van het rijksregisternummer + 2020

Lees je deze gewijzigde info tijdens of na je verlof en is er geen tijd of financiële ruimte meer om spontaan bijdragen bij te betalen?

Geen nood.

Ook in 2021 kan een vrijwillige bijbetaling gedaan worden of in 2022 als wij de definitieve inkomsten doorkrijgen zullen wij definitief afrekenen.

Enkel de eenmanszaken voor wie in 2020 een vermindering aangevraagd is, moeten opletten dat de inkomsten + het crisis overbruggingsrecht onder de gevraagde verminderingsdrempel blijft.

Maatregelen 2021

Wat weten we al van de maatregelen voor 2021?

Overbruggingsrechten in kwartaal 1/2021

 • December: de goedgekeurde overbruggingsrechten en relance-uitkeringen die betrekking hebben op december worden deze week uitbetaald.
 • Januari: het dubbel overbruggingsrecht bij verplichte sluiting wordt verlengd. Alle ondernemingen die niet 100% stoppen door verplichte sluiting of afhankelijkheid, zullen een omzetdaling van 40% moeten aantonen in december 2020 in vergelijking met december 2019.
 • Februari en maart: bij verplichte sluiting en 100% stopzetting = recht op enkel overbruggingsrecht
 • Vanaf minieme activiteit, ook take away of click & collect: aanvraag op basis van 40% omzetdaling januari en februari in vergelijking met dezelfde maand 2019
 • Dubbel overbruggingsrecht bestaat niet meer vanaf februari 2021
 • Relance uitkering bestaat niet meer in 2021

Dubbel overbruggingsrecht:

 • Verlengd voor januari én februari, onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Dit betekent dat de nieuwe regeling “1ste pijler” pas ingaat op 1 maart 2021. Er zijn ook geruchten dat het dubbel overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maand maart, zodat de nieuwe 1ste pijler nooit van toepassing

wordt. Deze laatste info is nog niet bevestigd.

 • Autorijscholen voor rijbewijs B, B+E en G mogen sinds 11/1/2021 opnieuw open.  Voor januari:  dubbel OR voor de volledige maand.

Kapper die bestellingen ontvangt via telefoon, gsm, sociale media of internet en de klant de bestelde producten ter plaatse komt afhalen: dit wordt beschouwd als click&collect. Dit mag dus voor gedwongen sluiting in januari en februari 2021, niet meer ok voor maart 2021 volgens huidige info.

Statuut springplank als zelfstandige wordt verlengd door de RVA:

 • De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot maart 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging.

Zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode “springplank zelfstandigen” in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van de maatregel “Springplank zelfstandigen”.

Eenmanszaken:

Zoals jullie weten hadden wij altijd onze bedenkingen dat het overbruggingsrecht zou meetellen voor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen voor eenmanszaken.

Er is nu eindelijk duidelijkheid, want de overheid heeft beslist dat de uitkeringen ‘Overbruggingsrecht’ toch niet meetellen voor de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandige ondernemers. Er moeten dus enkel belastingen op betaald worden.

2e pijler ‘Overbruggingsrecht bij omzetdaling 40%’ voorwaarde verplicht betaalde bijdragen:
Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moeten er 4 kwartalen betaald zijn in de 16 kwartalen voorafgaand te tellen vanaf het kwartaal van de aanvraag.

Voor een starter die maximum 12 kwartalen actief is, moeten er slechts 2 kwartalen betaald zijn. Ook al waren die sociale bijdragen vrij laag of zelfs nul omdat de zelfstandige in bijberoep was aangesloten, is een aanvraag voor een overbruggingsrecht dus mogelijk.

Take away en Click & Collect:
Afhankelijke sectoren die nog take away doen of click and collect kunnen geen aanspraak maken op het dubbel OR en dienen de 2e pijler aan te vragen (omzetdaling 40%).
Ondernemers die afhankelijk  zijn van verplicht gesloten sectoren en die hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maanden januari/februari2021, hebben recht op de dubbele financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Opgelet: indien zij hun zelfstandige activiteit niet volledig onderbreken, vallen zij niet meer terug op de ‘enkele’ uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (zoals in oktober, november en december 2020 wel het geval was). Zij zullen desgevallend wel een beroep kunnen doen op het tweede luik (omzetdaling) die in werking is getreden op 1 januari 2021.

Verplichte sluiting + dubbel overbruggingsrecht:
De voorwaarden voor gedwongen gesloten sectoren door de overheid voor het dubbel OR werden doorgetrokken voor de maanden januari en februari.

Op zich is er recht op het dubbel OR van zodra er één dag verplichte onderbreking is in de maand.

Vb. indien kappers mogen starten op 13/2 = recht op dubbel overbruggingsrecht voor februari.

Schoonheidsspecialistes + medische pedicure:

 1. Je moet de ‘feitelijke’ omstandigheden bekijken
 2. Indien ze voor de crisis zowel gewone cosmetische handelingen stelde, alsook medische voetverzorging, en nu niks meer doet tijdens de crisis => relance uitkering voor december, de onderbreking van de medische pedicure is nl. een vrijwillige onderbreking.
 3. Indien ze voor de crisis enkel cosmetische behandelingen deed, los van de extra code gespecialiseerde voetverzorging => recht op dubbel voor december (die medische pedicure maakte in praktijk nooit deel uit van haar activiteiten).

Een schoonheidsspecialiste die de code ‘gespecialiseerde voetverzorging’ toevoegt specifiek om in de tweede helft van november of december deze handelingen te stellen, kan door het toevoegen van deze code voor december enkel nog de relance uitkering krijgen.

Zwangerschapsuitkering + overbruggingsrecht:

Kan vanaf februari gecumuleerd worden. Men dient wel rekening te houden met het cumulplafond (is niet mogelijk voor januari – nota vermeldt goedkeuring pas vanaf februari)

Vanaf de maand februari 2021 geldt er eveneens een cumulplafond voor de dubbele uitkering, naar analogie met de regeling voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregelen.

Combinatie loontrekkende activiteit en overbruggingsrecht:

Ter herinnering: de uitoefening van een loontrekkende activiteit vormt geen obstakel voor de dubbele uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Evenwel kan een loontrekkende activiteit ertoe leiden dat de zelfstandige activiteit van hoofdberoep naar bijberoep wordt geherkwalificeerd, met alle gevolgen van dien voor het bedrag van de financiële uitkering.

Wat zijn de mogelijkheden vanaf februari?

Na alle wijzigingen van de afgelopen maanden wil ik nog even samenvatten wat de opties zijn voor deze maand:

 • Verplicht gesloten(enkel uitzondering voor take-away, click-and-collect, nachtwinkels)
 • DUBBEL overbruggingsrecht
 • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijkvolgens cumulatieplafond
 • 60% afhankelijkvan verplicht gesloten sectoren én alle activiteiten volledig stopgezet
 • DUBBEL overbruggingsrecht
 • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijkvolgens cumulatieplafond
 • 60% afhankelijkvan verplicht gesloten sectoren én NIET alle activiteiten volledig stopgezet
 • Omzetdaling van 40%: januari 2021 vergelijken met januari 2019
 • De enige uitzonderingen om te kunnen afwijken van deze periode zijn :
 • Nog geen activiteit in de maand jan 2019 als zelfstandige
 • Zeer lage omzet omwille van arbeidsongeschiktheid/ moederschapshulp
 • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijkvolgens cumulatieplafond
 • Alle andere zelfstandigen
 • Omzetdaling
 • Omzetdaling van 40%: januari 2021 vergelijken met januari 2019
    • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijk volgens cumulatieplafond
 • Zorg kind of quarantaine
 • Zorg voor kind
 • Minstens 7 dagen voor zorg voor kind
 • Moeten niet opeenvolgend zijn (!)
 • Quarantaine
 • Attest quarantaine
 • Klassiek OR
 • Minstens 7 opeenvolgende dagen dienen te sluiten omwille van Corona

Heropening vanaf 13 februari voor:

 • Kappers mogen onder zeer strikte omstandigheden heropenen maar deze heropening geldt niet voor kappers aan huis en barbiers.
 • Immo: huisbezoeken zijn toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.
 • Campings mogen terug openen.

Ondernemers die de activiteiten mogen hervatten in februari, komen ook nog in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht tijdens deze maand.

Het dubbel overbruggingsrecht voor de maand februari kan vanaf nu aangevraagd worden.

Nog even ter herinnering:

Alle gepensioneerden die bijdragen betalen op een inkomen N-3 tussen tussen 7.356,08 en 14.042,57 euro, kunnen recht hebben op een halve uitkering OR volgens de nieuwe pijlers vanaf 1/1/2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/01/21 – 31/01/21.

Aangezien het een vervolg is op het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen die open zijn maar een omzetverlies hebben van minstens 60% over de periode 01/01/21 – 31/01/21 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (moeten geen omzetdaling aantonen)
  • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 14 januari 2021 of tussen 15 januari 2021 en 31 januari 2021 (moeten geen omzetdaling aantonen)

Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.

  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (Je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

  • Maximale steun:
   • € 7.500 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
   • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
   • € 40.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
  • Minimale steun: € 60

* Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 • Aanvraag:
  • Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 16 februari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Globalisatiemechanisme

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed.

Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Deze maatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12 en zal pas in werking treden na goedkeuring door Europa.

De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden. Zodra Europa deze steun goedkeurt, bezorgen we jullie alle info.

Onderstaande steunmaatregelen worden verlengd tot en met 30 juni 2021:

 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht gesloten zijn of voor de 60% afhankelijk van de verplicht gesloten sectoren
 • Het crisis- overbruggingsrecht voor zelfstandigen die aantonen dat hun omzet in de maand voorafgaan aan de indiening van de aanvraag met ten minste 40% is gedaald
 • Het uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor zelfstandige bedrijfsleiders
 • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht

Vrijstelling FAVV bijdrage 2021

De jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor elke vennootschap of natuurlijke persoon uit de horeca valt weg voor 2021.

Verduidelijkingen m.b.t. het crisis overbruggingsrecht:

de verplicht gesloten sectoren : wél nog take away, click & collect en nachtwinkel è recht op dubbel OBR

sectoren afhankelijk van de verplicht gesloten sectoren : moeten volledig onderbreken om recht te hebben op het dubbel OBR

In de praktijk mogen ze wel nog :

 • hetaannemen van reservaties en, desgevallend, de betaling/ontvangst van een voorschot ;
 • vrijwilligersactiviteitenin het kader van wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;
 • aanbiedenonline video (een cursus), bv. voor fitness trainer en
 • organisatievan klantenbindingsacties (bv. wedstrijden, cadeaubonnen, enz.).

elke andere beroepsactiviteit is wel een beletsel voor het dubbel OBR:

 • in geval van ontvangen voorschotten in het kader van uitoefening activiteiten (voorschotten voor een dienst) die niet onder het aannemen van reservaties vallen.
 • aanbieden online dienst in real time (vergoed of niet). Dergelijke diensten zijn gericht op voortzetting activiteit en kunnen onmogelijk beschouwd worden als een vorm van click&collect è géén recht op dubbel OBR

Mogelijks kan men in dat geval wel beroep doen op de enkele uitkering 2e pijler crisis-OR omzetdaling -40%.

Deadlines

Welke maatregelen kan u voor uw klant nog aanvragen? Dat kan u terugvinden in ons overzicht in bijlage.

Lokale steunmaatregelen

Verschillende steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Via deze link kan je hierover meer informatie vinden:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-door-steden-en-gemeenten-coronavirus?

Heropstart vanaf maandag 8 maart voor:

 • Fotografen: tegelijk klanten ontvangen als ze onder hetzelfde dak wonen
 • Privésauna’s: open voor gebruik door personen die onder hetzelfde dak wonen. Jacuzzi’s, stoomcabines en hamams zijn daarbij niet toegankelijk.
 • Ijskarretjes en foodtrucks mogen terug rondrijden.
 • Kappers aan huis mogen hun activiteiten hernemen.

Dubbel Overbrugginsrecht: tot wanneer recht?

 • Reisbureaus komen wel degelijk in aanmerking voor dubbel OR, voorlopig tot maart 2021.
 • Kapsalons en schoonheidsspecialisten: enkel voor januari en februari 2021.
 • Dierentuinen en parken: enkel voor januari en februari 2021
 • Niet-medische pedicure, nagelsalon, massagesalon, tatoeage- en piercingsalon: enkel voor januari en februari 2021
 • Zonnebankcentra (bemand): enkel voor januari en februari 2021

Uitstel betalen sociale bijdragen

Klanten hebben tijd tot 25/03/2021 om hun sociale bijdragen van Q1/2021 te betalen. Willen ze hiervoor een jaar uitstel vragen? Die deadline loopt al af op 15/03/2021.

Zelfstandig verpleegkundigen in de vaccinatiecentra

Verpleegkundigen die actief zijn in de vaccinatiecentra kunnen dit doen als vrijwilliger, loontrekkende of zelfstandige. Het spreekt voor zich dat het zelfstandigen statuut meer flexibiliteit met zich meebrengt qua uren en verloning.

Bij Xerius Ondernemingsloket kan eenvoudig een ondernemingsnummer aangevraagd worden via Xerius Desk en wordt onmiddellijk hun aansluiting als zelfstandige (in bijberoep) geregeld. Meestal zullen zij werken onder de vrijstellingsregeling bij de BTW-administratie.

Update 25/03/2021

 • Dubbel overbruggingsrecht voor maart en april:

Zodra een onderneming 1 dag verplicht gesloten is of enkel op afspraak kan werken

 • niet essentiële winkels die enkel nog op afspraak/levering/click and collect kunnen werken.
 • contactberoepen die gesloten worden.
 • reisbureaus (verlenging bevestigd voor april).

Xerius IT’ers werken aan het aanvraagformulier en onze software om de uitbetalingen aan te passen. Voor de maand maart worden de getroffen sectoren toegevoegd, aanvraag vanaf begin volgende week mogelijk. De aanvraag voor de maand april is mogelijk vanaf 1 april.

 • Welke ondernemingen mogen openblijven?
 • voedingswinkels, inclusief nachtwinkels;
 • winkels met hygiëne en verzorgingsproducten;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels en boekhandels;
 • benzinestations;
 • telecommunicatiewinkels;
 • winkels voor medische hulpmiddelen;
 • doe-het-zelf winkels;
 • tuincentra;
 • bloemen- en plantenwinkels;
 • groothandels voor professionals;
 • winkels die kledingstoffen verkopen;
 • detailhandels die garen en naaiartikelen verkopen;
 • winkels met schrijf- en papierwaren;

Onder voorbehoud (nog niet via Minister Clarinval bevestigd):

 • ijsventers
 • privésauna’s

Toch geen dubbel overbruggingsrecht voor niet-essentiële winkels op afspraak:

Toch GEEN dubbel overbruggingsrecht voor niet-essentiële winkels op afspraak.
Waar heb je dan wel recht op?

 • Verplicht gesloten sector (take away en click and collect mag) = dubbel OR
 • Minstens 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector en geen activiteiten meer (take away en click and collect niet toegestaan) = Dubbel OR
 • Minstens 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar wel nog activiteiten (bv. Click and collect) =  eventueel 2e pijler 40% omzetdaling
 • Niet verplicht gesloten en werkt nog op afspraak = 2e pijler 40% omzetdaling
 • Niet essentiële winkels die enkel mogen werken op afspraak, maar voor wie het onmogelijk is om op afspraak te werken = Dubbel OR
 • Niet verplicht gesloten sectoren = 2e pijler 40% omzetdaling

Wat als je al enkele dagen via afspraak werkte? 

In dat geval heb je voor de maand maart geen recht op de dubbele uitkering.

Wat met reeds ingediende aanvragen ?

De aanvragen dubbel overbruggingsrecht 1ste pijler , zullen we voor de detailhandel of niet-essentiële winkels annuleren.  (klanten krijgen vandaag hierover een mail)

– indien deze winkels niet op afspraak kunnen werken, komen ze toch in aanmerking voor het dubbel OR maar moeten ze het wel opnieuw aanvragen en zo aangeven

– indien deze winkels wel op afspraak kunnen werken : geen recht dubbel OR ,     (eventueel wel OR 2de pijler owv omzetdaling)

Toepassing van het derde luik van de tijdelijke crisismaatregelen – Opvang van kinderen

 

 1. A)     Sluiting van de scholen 

De opvang van kinderen ten gevolge van de sluiting van de lagere en middelbare scholen (paasvakantie) à ok voor 3e pijler tijdelijke crisismaatregelen

Deze 5 dagen waarin de scholen gesloten zijn, worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen, d.w.z. van 29 maart tot en met 4 april 2021. Indien zij achtereenvolgend worden opgenomen, worden zij, op basis van de feitelijke omstandigheden (onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen verspreid over twee maanden), in aanmerking genomen, ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand.

 1. B)     Kleuterscholen en kinderdagverblijven die open blijven 
 • De opvang van kinderen ten gevolge van de oproep om kinderen thuis te houden van de kleuterschool voor de periode 29/03/2021 – 4/4/2021. à ok voor 3e pijler tijdelijke crisismaatregelen

Indien zij achtereenvolgend worden opgenomen, worden zij, op basis van de feitelijke omstandigheden (onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen verspreid over twee maanden), in aanmerking genomen, ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand.

 • De opvang van kinderen ten gevolge van de oproep om kinderen thuis te houden van het kinderdagverblijf  voor de periode van 29/03/2021 – 18/04/2021 à ok voor 3e pijler tijdelijke crisismaatregelen

Dit voor de dagen waarop het kind normaal ingeschreven is voor de opvang en waarop hij zelf instaat voor de opvang.

 1. C)     Geannuleerde sport- en vakantiekampen tijdens de Paasvakantie 

De zelfstandige die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de Paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind ook aanspraak maken op de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – derde luik. Hier geldt wel de voorwaarde dat het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang die werd geannuleerd.

Opgelet : Er wordt bovendien herinnerd aan het feit dat, in alle bovenstaande situaties, het daarbij belangrijk is dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun activiteiten van thuis uit kunnen organiseren, komen in beginsel niet in aanmerking.

Aanvraag overbruggingsrecht 3e pijler:

Vandaag worden de aanvraagformulieren waar nodig , aangepast

Vlaams Beschermingsmechanisme 5:

Aanvraagtermijn tot 30/04/2021 !!

Hierbij de links voor manuele aanvraag van het Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

Bericht minister Hilde Crevits: “Gegeven de samenloop qua timing met de BTW-aangifte zal de minister aan de Vlaamse regering voorstellen de aanvraagperiode te verlengen van 15 april tem 30 april. De minister vindt het wel essentieel dat de cijferberoepen er alles aan doen om de VBM-aanvragen zo snel als mogelijk uit te voeren in het belang van de ondernemers. Deze langere aanvraagperiode mag niet tot gevolg hebben dat ondernemers langer op hun centen moeten wachten.

Het globalisatiemechanisme:

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 01/04/20 – 31/12/20 ten opzichte van dezelfde periode 2019.
  • De onderneming heeft een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belastingen over de periode 01/04/20 – 31/12/20.
  • De onderneming heeft op 30/09/20 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest en is gedurende het volledige kwartaal 2020/4 actief.
  • Eenmanszaken kunnen geen aanvraag indienen.
  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
  • De omzet van geleverde prestaties is minstens 450.000 euro (excl. btw en eenmalige inkomsten) over de periode 01/04/2019 – 31/12/2019.
  • Komen niet in aanmerking:
   • Onderneming bevindt zich in een rechtstoestand van stopzetting, ontbinding of faillissement;
   • Holdings-, management-, of patrimoniumvennootschappen;
   • Onderneming waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zakelijke diensten worden verleent;
   • Ondernemingen die zich op 31/12/19 in moeilijkheden bevindt;
   • Krediet- en financiële instellingen onder toezicht van de Nationale Bank.
 • Bedrag:
  • De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw, over de periode 01/04/19 – 31/12/19.
  • De steun wordt beperkt tot 70% (middelgrote ondernemingen) of tot 90% (kleine ondernemingen) van de niet-gedekte vaste kosten.
  • Reeds ontvangen premies via Vlaio  worden in mindering gebracht van de globalisatiepremie (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme).
  • Het max. bedrag is afhankelijk:
   • Van de verruimde tewerkstelling en de omzet over de periode 01/04/19 – 31/12/19
Verruimde
tewerkstelling 
Omzetdaling
60 % – 69%
Omzetdaling
70% – 89%
Omzetdaling
> 90%
1 tot 4 werknemers € 15.000 € 30.000 € 50.000
5 tot 19 werknemers € 25.000 € 50.000 € 100.000
20 tot 49 werknemers € 50.000 € 100.000 € 250.000
50 tot 199 werknemers € 250.000 € 500.000 € 1.000.000
> 199 werknemers € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000
   • Van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet en de omzetdaling over de periode 01/04/19 – 31/12/1
 • Aanvraag:
  • Deze premie vraag je aan van 01/04 – 30/09 via de website van Vlaio.

Overbruggingsrecht gedwongen stopzetting of overbruggingsrecht 2e pijler ‘omzetdaling  

 • Carosserie-bedrijf / chiptuning: beide sectoren nooit gedwongen gesloten, mogen steeds geopend blijven op afspraak voor onderhoud / herstellingen. Enkel in aanmerking voor 2e
 • Opticien: geen gedwongen sluiting. Enkel in aanmerking voor 2e
 • Verfwinkel: geen gedwongen sluiting. Enkel in aanmerking voor 2e
 • Handel in ramen en deuren: geen gedwongen sluiting. Enkel in aanmerking voor 2e
 • Beheerder van koffie-automaten: geen gedwongen sluiting. Enkel in aanmerking voor 2e
 • Schipper: principe geen recht op dubbel OR. Toerisme is geen gesloten sector. Om recht te hebben op dubbel OR dient de zelfstandige te bewijzen dat zijn activiteit van overheidswege verboden is.
 • Man (bouw) en vrouw (kapster) onder 1 vennootschap: vrouw kan wel OR 2epijler ‘omzetdaling’ aanvragen, maar voor cijfers te baseren op omzet van de vennootschap.

Omzetdaling 40  % en buitenlandse activiteiten: rekening te houden met totale omzet, dus ook met deze van het buitenland.

Opstarten als zelfstandige in gesloten sector 

Voor dubbel OR moet er sprake zijn van uitoefening daadwerkelijke zelfstandige activiteit die bestond vóór de sluitingsmaatregel van de overheid.

Dubbel OR is mogelijk indien duidelijke en objectieve aanwijzingen: voorafgaandelijk moeten er reeds nodige stappen ondernomen zijn om als zelfstandige effectief op te starten.

Vb. in orde brengen van verschillende inschrijvingen, publiciteit, persartikels, ondertekening van (handels)huur- of andere contracten, het afsluiten van verzekeringen,…