Skip to main content Skip to search
Tel. +32 14 50 23 63
info@devoeghtconsulting.be

CORONA UPDATE

I. BERICHT AAN ONZE KLANTEN

Beste klanten,

Zoals u zal merken doen onze overheden er alles aan om de impact van deze crisis te milderen. Ook wij blijven voor u beschikbaar in deze moeilijke tijden. We hebben de werking van ons kantoor aangepast en extra maatregelen genomen om risico’s te beperken. Zo werden er intern de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en via een thuiswerkplanning zorgen we ervoor dat we nooit met z’n allen op kantoor zijn. Wij willen onze klanten tevens vragen om de duurtijd van het bezoek voor een bespreking te beperken tot een half uur.

Gezien de huidige opflakkering van COVID-19  en de genomen verstrengde maatregelen hieromtrent, vragen wij vriendelijk om indien mogelijk een telefonisch onderhoud te verkiezen boven een bezoek aan kantoor. Documenten mogen steeds in onze  brievenbus gestoken worden. Dit alles om het aantal contacten op kantoor tot een minimum te beperken en iedereen zo te wapenen en te beschermen tegen het virus.

Als boekhouder-fiscalist ben ik, zelfs in de eerste plaats, ook zelf ondernemer. We begrijpen dan ook de ongerustheid en vragen waar vele van jullie mee zitten. Vandaar dat we jullie zoveel mogelijk trachten te informeren via onze regelmatige mailings. We krijgen heel veel telefoontjes en proberen iedereen zo goed mogelijk verder te helpen. We hopen op uw begrip als we u niet direct kunnen te woord te staan. Om de vragen beter te kunnen behandelen en te spreiden over onze medewerkers, vragen we u om deze zoveel mogelijk per mail te stellen aan uw dossierbeheerder.

Als we blijven samenwerken en mekaar steunen, de maatregelen in acht nemen en gezond blijven, ben ik ervan overtuigd dat we als persoon en als onderneming gesterkt uit deze tweede toch wel uitzonderlijke periode zullen komen.

Mvg,
Luc

II. GEDETAILLEERDE UITLEG MAATREGELEN

(info ter beschikking gesteld door onze business partner Xerius – Jo Buts)

TWEEDE LOCKDOWN 2020

Overbruggingsrecht:

 1. Verplichte sluiting (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers..)

Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken van 19/10/2020 tot 19/11/2020

Je kan voor de maanden oktober en november het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

! Restaurant mag take away organiseren en dubbel OR aanvragen.

 1. Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (vb wijnhandelaar,geluidstechnieker,…)

Zelfstandige die activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken omdat ze sterk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sector, kunnen dubbel of enkel overbruggingsrecht aanvragen.

! Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het (enkel) overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd).

Ze dienen hun zaak niet te sluiten.

Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd) afhankelijkheid aan te tonen.

 • Stopzetten vanaf 19/10 tot en met 31/10 voor de dubbele uitkering van oktober
 • Stopzetten vanaf 01/11 tot en met 19/11 voor de dubbele uitkering van november

Wie kan dit aanvragen (indien ze aan alle voorwaarden voldoen):

 • Hoofdberoeper
 • Meewerkende echtgeno(o)t(e)
 • Zelfstandig helper
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen die pensioen niet opneemt met inkomen N-3 = > 13.993,78 euro
 • Bijberoeper inkomen N-3 = sociale bijdragen in hoofdberoep
 • Bijberoeper inkomen > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering)
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen inkomen N-3 = > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering) (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschrijdt)

Bedrag overbruggingsrecht  

Enkel overbruggingsrecht:

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 • 1614,1euro met gezinslast

OF

Dubbel overbruggingsrecht:

 • 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast
 • 3.228,20 euro met gezinslast

Bedrag (half) overbruggingsrecht

Bijberoepers:

Enkel overbruggingsrecht

 • 645,85 euro per maand zonder gezinslast
 • 807,05euro met gezinslast

Dubbel overbruggingsrecht

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 • 1614,1euro met gezinslast

*Deze bedragen gelden ook voor gepensioneerden (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschreden wordt).

Overbruggingsrecht maand december

De uitbetaling van het dubbel overbruggingsrecht voor de maand december is goedgekeurd en zal volgende maand worden uitbetaald.

De verlenging voor de dubbele uitkering in januari is voorgelegd, maar het ziet er naar uit dat dit ook goedgekeurd wordt (is dus onder voorbehoud).

Relance-uitkering (heropstart):

Het relance overbruggingsrecht is verlengd tot en met december. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven.

 

Klassiek overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang:

Wie niet besmet is, maar in quarantaine moet,  geattesteerd door arts,school of crèche (minstens 7 dagen), kan indien hij voldoet aan de voorwaarden beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht en hiervoor een uitkering op weekbasis aanvragen.

Indien de klant zelf besmet is met COVID, heeft hij hiervoor een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen.

Met dit attest (minstens 7 dagen arbeidsongeschiktheid) kan men enkel beroep doen op een uitkering van het ziekenfonds en NIET op het klassiek overbruggingsrecht.

! Overbruggingsrecht kan niet gecumuleerd worden met de uitkering van het ziekenfonds.

 

Ouderschapsverlof:

Tot op heden loopt het ouderschapsverlof tot en met september. We vermoeden dat dit ook gaat verlengd worden, maar tot op heden kunnen we dit nog niet met zekerheid bevestigen.

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme:

Cafés en restaurants hoeven geen omzetdaling aan te tonen om deze premie aan te vragen.

Dit zouden ze nu ook doortrekken naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten (bron Vlaio). Zodra de details gekend zijn, laten we jullie dit zeker weten.

Tot slot vinden jullie in bijlage 2 handige schema’s die ondersteuning kan bieden bij de vragen van jullie klanten. Vergeet ook niet de excellijst na te kijken in Xerius Desk. Daar kunnen jullie ook deze uitkeringen opvolgen.

PS: De aanvraag tot dubbele uitkering kan binnenkort worden aangevraagd (wij wachten nog steeds op de definitieve publicatie van deze wetgeving en mogen daardoor nog geen dubbele uitkering uitbetalen van de overheid). We zijn wel al volop bezig met het automatiseren van deze maatregelen zodat ondernemingen automatisch hun uitkering kunnen bekomen. Hierover later meer.

Verzekeringen:

Enkele maanden geleden informeerden wij jullie over de mogelijke gevolgen van covid-19 voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT), door Xerius gelanceerd per 01/07/2020, en met name voor de 80%-berekening. Hier is op 14/12 een circulaire over verschenen van de FOD Financiën.

Hoe zat het ook alweer?

De IPT is een aanvullendpensioenproduct waarbij de vennootschap premies stort aan een verzekeringsmaatschappij voor het pensioen van de bedrijfsleider. De maximale IPT-jaarpremie hangt af de brutojaarbezoldiging en is enkel aftrekbaar onder (onder meer) de voorwaarde dat de bedrijfsleider in kwestie een regelmatige, minstens maandelijkse bezoldiging ontvangt of krijgt toegekend.

Dat zou betekenen dat als men naar aanleiding van covid-19:

 • de bezoldiging aanpast, de vennootschap minder premies kan storten in dit aanvullend pensioen;
 • tijdelijk geen bezoldiging ontvangt, de IPT-premie in het geheel niet aftrekbaar kan zijn voor de vennootschap voor dat jaar, omdat de bezoldiging dan niet langer regelmatig en maandelijks is.

De Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (CAPZ) adviseerde in het voorjaar 2020 aan de FOD Financiën om de 80%-berekening voor 2020 in de IPT te versoepelen, bv. door de bezoldiging van 2019 als referentie te nemen in plaats van 2020.

En nu?

In een circulaire van 14/12 kwam de FOD Financiën met een antwoord op het advies van de CAPZ.

De FOD Financiën aanvaardt het voorstel rond het referentiejaar 2019 niet. Hierbij verwijst ze naar wetgeving. Ze komt wel met volgende versoepelingen:

 • De maanden waarin de bedrijfsleider de bezoldiging heeft stopgezet en tijdelijk in het kader van covid-19 het overbruggingsrecht kon genieten, worden buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van de voorwaarde van de ‘regelmatige, maandelijkse bezoldiging’. Dat betekent dat om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrekbaarheid van de IPT-premies 2020, er enkel een regelmatige, maandelijkse bezoldiging moet zijn in de maanden waarin de bedrijfsleider geen overbruggingsrecht kon genieten/
 • Het gedeelte van de premie dat eventueel de 80%-grens overschrijdt ten gevolge van de vermindering van de jaarbezoldiging 2020, kan worden beschouwd als voorschot op de premie van het volgend boekjaar. Men kan in dit geval dus in 2021 nog een rechtzetting doen in de boekhouding van de vennootschap en in het IPT-contract. De FOD bevestigt hiermee tegelijk wél dat een verlaging van de bezoldiging ten gevolge van covid-19 leidt tot minder premies en dus minder aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider.

Op de valreep kregen we nieuwe informatie van het RSVZ, waaruit blijkt dat de crisis overbruggingsrechten voor de eenmanszaken toch zullen meetellen in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen 2020.

Maar enkel voor de ondernemers met een eenmanszaak, niet voor de bestuurders van een vennootschap en ook niet voor de meewerkende echtgenote(n)s.

Hierbij een overzicht per categorie:

 1. Natuurlijke personen met winsten /baten
 • Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillige sluiting
 • Afzonderlijk belastbaar aan 16,5 %,
 • uitgezonderd wanneer 4*4 regel overschreden, dan uitsplitsing deel 16,5 % en deel progressief
 • Fiche 281.50
 • ! Tellen WEL mee voor berekening sociale bijdragen

 

 • Uitkering heropstart
 • Progressief tarief
 • Fiche 281.18
 • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
 1. Bedrijfsleiders
 • Zowel tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
 • Progressief tarief
 • Fiche 281.18
 • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
 1. Meewerkende echtgenoten
 • Zowel Tijdelijk crisis-OR, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
 • Niet belastbaar, GEEN sociale bijdragen

Wensen jullie de bijdragen voor 2020 nog aan te passen?

Doe een spontane storting tot max 20,5% op de gekregen overbruggingsrechten:

 • Met de gestructureerde mededeling van het laatste vervaldagbericht
 • Of met als vrije mededeling vermelding van het rijksregisternummer + 2020

Lees je deze gewijzigde info tijdens of na je verlof en is er geen tijd of financiële ruimte meer om spontaan bijdragen bij te betalen?

Geen nood.

Ook in 2021 kan een vrijwillige bijbetaling gedaan worden of in 2022 als wij de definitieve inkomsten doorkrijgen zullen wij definitief afrekenen.

Enkel de eenmanszaken voor wie in 2020 een vermindering aangevraagd is, moeten opletten dat de inkomsten + het crisis overbruggingsrecht onder de gevraagde verminderingsdrempel blijft.

EERSTE LOCKDOWN 2020

Uitstel van betaling Sociale Bijdragen:

Wie?
– Voor ALLE zelfstandigen

Wat?
Welke kwartalen:
1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline aanvraag:
Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

Hoe aanvragen?
Optie 1:
Via onze website: Aangezien er duizenden aanvragen moeten verwerkt worden, verzoeken wij jullie enkel de aanvraag in te geven via deze link. Dus niet meer via mail.
Voordeel: automatische doorstroming naar zijn/haar dossier en klant ontvangt bevestiging

Tips!
– Aanvraag mag door jou of klant gebeuren
– Informeer je klanten dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer en Safari doet soms moeilijk.
– Domiciliëring: zelf de bank verwittigen of ze zelf stopzetten.

Optie 2 (in bulk):
– Aanvraag mogelijk via xls bestand
– Te bespreken met je account manager (enkel via die weg mogelijk)
– Bestand bezorgen aan account manager zodat hij/zij intern kan coördineren

Weetjes:
– Uitstel vergeten? Geen probleem, er worden geen boetes aangerekend voor Q1
– Klantenportefeuille in Xerius Desk is niet altijd up to date
– Klanten ontvangen via aanvragen in bulk niet onmiddellijk een bevestiging in hun mailbox
– Vraag enkel uitstel voor klanten wanneer het ECHT nodig is. Sociale bijdragen is een beroepskost en volledig fiscaal aftrekbaar.
– Eind 2020 kan de klant nog steeds beslissen om de bijdragen TOCH te betalen.

Welk is de impact van het uitstellen van de betaling van de sociale bijdragen van 2020 naar 2021 op het product VAPZ ?
Ten gevolge van de huidige crisis door het coronavirus kunnen de zelfstandigen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 met maximum 1 jaar uit te stellen.
Een betaling van deze bijdragen is dus mogelijk in 2021.
Wanneer de betaling van de sociale bijdragen pas in 2021 wordt uitgevoerd, dan zal dit uitstel een impact hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2020.
Eén van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.
Als de zelfstandige zijn uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020 betaalt, dan zullen de VAPZ-premies vanzelfsprekend aftrekbaar zijn.

Hoe gaan banken ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen?

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

 • Omzet moet fors teruggevallen zijn
 • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
 • Al dan niet gedwongen om te sluiten
 • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Verder is er ook de waarborgregeling (bazooka) van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Uitstel van betaling: 

 • Nieuwe maatregel voor:
 • Kwartaal 2020/3 en 2020/4 + regularisatie die vervalt op 31/12/2020:
   • 2020/3 te betalen voor 30/09/2021, en 2020/4 te betalen voor 31/12/2021
   • Aanvraag uitstel moet aangevraagd worden voor 2020/3 voor 15/09/2021 en 2020/4 voor 15/12/2021
 • Webformulier volgt om aanvraag in te dienen
 • Behoud van rechten voor: gezinsbijslagen, pensioen, gezondszorg, recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapshulp, recht op overbruggingsrecht, geboortehulp, recht op mantelzorg wanneer je binnen de gestelde termijn betaalt. 

 

Vermindering van sociale bijdrage:

Wie?
– Voor ALLE zelfstandigen

Overzicht drempels

Tijdelijk werkloos als zelfstandige in bijberoep:

Mag je een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens je tijdelijke werkloosheid (versoepeling Coronacrisis)?

Antwoord RVA:
Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen tot 30/06/2020; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.

 

Zelfstandige in bijberoep KAN IN AANMERKING komen voor het OVERBRUGGINGSRECHT:

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten. Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 en tot op heden nog steeds bijberoeper zijn, komen NIET in aanmerking.

Vb. Dirk Jacobs is zelfstandige in bijberoep. Zijn sociale bijdragen worden voorlopig berekend op 2017, op een inkomen van 34.528,22 euro. hij betaalt minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Hij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

2020 INKOMEN JAAR SOCIALE BIJDRAGEN OVERBRUGGINGSRECHT?
Bijberoep 2020/1 34.528,22€ 2017 1823,54 EURO JA
Bijberoep 2020/1 4.176,24€ 2017 220,56 EURO NEEN
Bijberoep 2020/1 4.176,24€ 2020 220,56 EURO NEEN
Bijberoep 2020/1 34.528,22€ 2020 1823,54 EURO NEEN

Tip:
Zijn er bijberoepers die voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht, dus ten laatste op 25 maart sluiten of al minstens 7 dagen opeenvolgend gesloten zijn of hun activiteiten onderbroken hebben, dan kunnen zij het overbruggingsrecht aanvragen voor maart.

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:
 • Aanvragen vanaf 2e kwartaal
 • Aanvraag toekomstige kwartalen is NIET mogelijk.
 • Voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut
 • Positief advies voor vb. 2 kwartalen = geen pensioenrechten (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
 • Starters kunnen ook vrijstelling aanvragen. Je moet geen 4 kwartalen actief zijn.
 • Combinatie mogelijk met overbruggingsrecht
 • Loon mag blijven doorlopen bij een aanvraag vrijstelling, het is aan de klant om te bewijzen dat op basis van gewijzigde inkomsten/onkosten hij zich in ‘tijdelijke’ economische/ financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is om zijn bijdragen te blijven betalen. De gemakkelijkste manier is op een Worddocument je motivatie uitschrijven en uploaden .

Er is ondertussen een vereenvoudigd aanvraagformulier. Dit vereenvoudigd aanvraagformulier kan men enkel gebruiken voor de aanvraag vrijstelling Q1 en Q2 van 2020 + regularisatiebijdragen van inkomen 2018 met vervaldatum 31/03/2020 en 30/06/2020. Indien toch aanvraag vrijstelling voor andere kwartalen, moeten de ‘gewone’ vrijstellingsformulieren’ gebruikt worden.

Om de aanvraag in te dienen heb je twee opties:
– Rechtstreeks indienen bij de overheid (kan niet via papier!)
– Als klant van Xerius via het aanvraagformulier op hun website.

Tip: Wanneer je de aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid en een mail stuurt naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, komt er sneller een beslissing.

Xerius mag in de toekomst misschien zelf een beslissing nemen. Hierop wachten we nog op definitief antwoord.

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel en het overbruggingsrecht aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

 

Overbruggingsrecht:

Wie?

WEL: ALLE zelfstandigen (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers):

 • Hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
 • Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3
 • Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

! Student-zelfstandige + Art. 37: Vorige week hebben we aan de overheid gevraagd of een student-zelfstandige + zelfstandigen met voordeelregel Art. 37 die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, of die in aanmerking komen. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

Zelfstandige in hoofdberoep die overlevingspensioen geniet en die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft

Vóór pensioenleeftijd: geen beletsel voor klassieke overbruggingsrecht, dus ook niet voor corona-overbruggingsrecht

De zelfstandige die de activiteit tijdelijk moet stopzetten, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht-corona voor de maanden maart en april 2020.

Opgelet: na pensioenleeftijd (actief gepensioneerde) wel een beletsel

Wanneer heb je recht?

 • Actief in de horeca
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
  • Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via jullie (website, mail of post)
  • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
  • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (*met gezinslast)
   • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
   • Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
  • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis
  • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
  • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
  • Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
   • Evenwel moet de notie ‘gezinslast’ nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Geef dit zeker mee aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
   • Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds

*Toelichting gezinslast;
Om een uitkering te ontvangen van 1.614,10 euro, moet je kunnen aantonen dat je minstens 1 persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds. Slechts 1 persoon binnen het gezin kan deze uitkering als zelfstandige genieten.

Wie kan dit zijn?

 • Echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kinderen (ongeacht leeftijd), bloed- of aanverwanten tot de 3e graad.
 • Het brutobedrag van het maandelijks (beroeps- of vervangings-) inkomen het grensbedrag van 1.009,84 euro (bruto) niet overschrijden (vanaf 01/03/2020)

Je bent:

 • Alleenstaand met kinderen
  • Uitkering met gezinslast wanneer kind op het boekje van deze ouder staat
 • Gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en minstens 1 kind ten laste (het kind staat meestal ten laste bij de oudste ouder)
  • Slechts één van beiden krijgt uitkering met gezinslast
 • Gehuwd of samenwonend en beide partners hebben een inkomen en GEEN kind ten laste
  • Uitkering zonder gezinslast
 • Gehuwd of samenwonend, slechts één partner heeft een inkomen > 1.009,84, géén kinderen ten laste
  • Uitkering zonder gezinslast

Tip: Heb jij of je klant een fout gemaakt bij het invullen van het overbruggingsrecht op onze website? Geen enkel probleem. Het laatste webformulier dat wordt ingevuld op onze website ‘primeert’. Geef het gerust even opnieuw in zodat wij de juiste info gebruiken voor de uitkering.

 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen) Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen. Belastingaangifte: Deel 1 vak IV code 1271 – 87/ 2271 – 57
 • De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 maanden.
 • Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
 • Startdatum van de ondernemer noch de sector waarin men actief is speelt geen rol.
 • Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie.
 • Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
 • Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius.
 • Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering.
 • Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor retro-actieve aansluitingen.
 • Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden maar Xerius moet wel controleren op fraude wanneer een ander bankrekeningnummer opgegeven wordt van waaruit hij/zij normaal de sociale bijdragen betaalt. Indien niet verschillend kan er sneller uitbetaald worden.
 • De uitkering komt de zelfstandige/bedrijfsleider toe.
 • We zien dat een bedrijfsleider dikwijls zijn privérekening opgeeft. Als dat niet het rekeningnummer is van waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, moet het sociaal verzekeringsfonds dit nog eens dubbelchecken bij de klant. Dit om fraude te voorkomen. Geeft de ondernemer het bankrekening van de vennootschap op, van waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, dient dit achteraf nog privé doorgestort te worden of overgeboekt te worden op rekening courant.
 • Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
 • Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
 • Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
 • Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

Hoe aanvragen?
Wens je dat je klant een snelle uitbetaling krijgt? Dan vraag je dit best aan via onze website.

 • Snelste manier: het online aanvraagformulier op onze website
  Stuur zeker deze link naar je klant zodat hij/zij het overbruggingsrecht kan aanvragen. Doe je het liever zelf? Dat mag ook.
  Gelieve wel je klanten te informeren dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer en Safari doet soms moeilijk.

Het overbruggingsrecht werd intussen ook verlengd  tot 31/12/2020. Dit voor sectoren met verplichte onderbreking.

Overbruggingsrecht voor sectoren die vrijwillig wel sluiten voor minstens 7 dagen in kalendermaand en mits bewijzen daling van inkomsten/omzet/ bestellingen…  = Geen verlenging na 31/08/2020.

Fiscaal: Er is nu ook zekerheid dat dit vervangingsinkomen belast wordt aan 16,5%.

Wat met de andere opties?
Andere opties zoals webformulier is nog steeds mogelijk, maar komt tussen de duizenden aanvragen terecht.
Aanvraag via mail promoten we niet meer. Klant gaat te lang moeten wachten op uitbetaling.

Heeft de uitkering overbruggingsrecht een impact op het product IPT?
Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen jammer genoeg niet aanzien als een “normale regelmatige maandelijkse” bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel. Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 80%-regel, kan dit enerzijds leiden tot de niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming en anderzijds tot het belasten van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider. Voorlopig is er nog geen versoepeling over deze regels aangekondigd.

Xerius streeft ernaar om begin april de eerste uitkeringen te betalen.

Werkt je personeel van thuis uit?

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 126,94.

De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken.

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking?

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van € 126,94 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, …

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en belasting.

Meer info: https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk

Tijdens het weekend van 25 april, is de verlenging van het overbruggingsrecht voor de maand mei goedgekeurd.

Ook is er een definitieve beslissing voor uitstel van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage en kan een gepensioneerde ondernemer slechts aanspraak maken op een half overbruggingsrecht en niet op een volledig zoals eerder vernoemd.

Wat moeten ondernemers doen voor verlenging van de maand mei? Er is geen nieuw aanvraagformulier (voor verlenging) vereist bij:

 • Verplichte sluiting: stilzwijgende verlenging (ook al heeft men toelating in de loop van mei te heropenen)
 • Vrijwillige sluiting: stilzwijgende verlenging. Xerius informeert de zelfstandigen (via e-mail of brief) met uitdrukkelijke vermelding dat men Xerius wél moet verwittigen indien in mei niet minstens 7 opéénvolgende dagen onderbroken wordt.

Voor de ondernemers in de bouwsector (PC 124) kan ook een overbruggingsrecht aangevraagd worden, zonder dat zij hun onderneming vrijwillig minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in dezelfde maand moeten sluiten. Dit geldt sinds kort ook voor electriciens die niet onder vernoemd PC vallen.

Voor alle gepensioneerden zelfstandigen:

We hebben van de FPD (Federale Pensioendienst) een lijst ontvangen zodat wij op basis van hun pensioen het half overbruggingsrecht correct kunnen berekenen.

Er gebeurt dus sowieso een controle door Xerius op basis van deze lijst.

Update 03/06/2020:

Bouwsector:

Voor juni geldt voorwaarde minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking (ze krijgen dit dus niet meer automatisch).

Een nieuwe aanvraag moet ingediend worden, indien ze aan bovenstaande voorwaarde voldoen.

Half overbruggingsrecht voor gepensioneerden

In het kader van de halve uitkering voor gepensioneerden zal de uitkering voor de maand mei een pak lager liggen of zelfs niet van toepassing zal kunnen zijn vermits

de gepensioneerde zijn vakantiegeld in de loop van de maand mei wordt uitbetaald. Voor de bepaling van het bedrag van het overbruggingsrecht dient rekening te worden gehouden met de som van pensioen en vakantiegeld.

Update 08/06:

Overbruggingsrecht is ook mogelijk voor juli en augustus op voorwaarde van onderbreking van minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen in 1 maand (wordt waarschijnlijk verlengd tot december).

Er zal ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden toegekend aan de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown (horeca, evenementsector, kappers, niet-voedingshandel, …) als hun activiteit het ritme van voor de crisis niet opnieuw kon halen.

Hoe aantonen?

Ze moeten aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Overbruggingsrecht ter ondersteuning naar de heropstart – RELANCE:

We krijgen regelmatig de vraag welke periode men vergelijkt om de daling van 10% aan te tonen.

 • Voor de maanden juli en augustus vergelijkt men de cijfers van het 2e kwartaal 2020 (‘kwartaal vooraf’) te vergelijken met cijfers van 2e kwartaal 2019.
 • Voor de maand juni gaat de vergelijking over het ‘kwartaal waarin’ het overbruggingsrecht wordt aangevraagd, en gaat dit ook over de cijfers van 2e kwartaal van 2020 ten opzichte van de cijfers van het 2e kwartaal van 2019.

Update 18/06:

 • Bouwsector (onder PC 124) moet voor juni wel voldoen aan de voorwaarde van minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking in juni.
 • Deeltijds overbruggingsrecht: ook van toepassing voor juli en augustus.
 • Geen gelijktijdige cumul met borstvoedingsverlof ook al geeft ziekenfonds toelating de zelfstandige activiteit deeltijds te hervatten.

 

Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,
dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:
Met gezinslast : 62,08€ per dag
Alleenstaande : 49,68€ per dag
Samenwonende : 38,10€ per dag

Wie:
– Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut
– Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de zogenaamde ‘gelijkstelling met een bijberoep’ (artikel 37), kunnen geen aanspraak maken op uitkeringen.
– In regel zijn met de betaling van je sociale bijdragen ( de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid moeten betaald zijn.

Hoe aanvragen:
De behandelende geneesheer vult het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in.
Je vindt dit terug op de website van je ziekenfonds.
Je dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij je ziekenfonds.
Bij laattijdige indiening wordt de daguitkering in principe met 10% verminderd.

Tip:
Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.
Krijg je een sanctie als je door de Corona-crisis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laattijdig bezorgt aan je ziekenfonds?
Neen, door de uitzonderlijke omstandigheden kan je in dit geval overmacht inroepen. Het ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen.

 

De Vlaamse Hinderpremie:

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).
Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels. Tot 30 juni kan de premie aangevraagd worden.

Voorwaarden:
Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie?
Je bent:

 • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
 • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
  De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

 

Vlaanderen:

 • Premie 1 vestiging:
  • 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
  • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
  • Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

 

 • Premie meerdere vestigingen:
  • Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.
  • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
  • Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Tips:

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
 • De kaartlezer van Belfius, ING en waarschijnlijk ook andere banken kunnen gebruikt worden als E-ID lezer.

 

Hoe aanvragen:

Ondernemers kunnen de premie aanvragen tot en met 30 juni dus tijd genoeg.
Zoals we reeds communiceerden staan de subsidiecoaches van Xerius klaar om de vele vragen rond de Hinderpremie te beantwoorden.
Bij deze nogmaals een warme oproep om enkel klanten die hinder of problemen ondervinden door te sturen zodat we hen kunnen begeleiden van A tot Z.

Goed nieuws! Aanvraag Vlaamse Hinderpremie kan nu ook zonder eID!

Accountants mogen een aanvraag voor hun klanten indienen zonder dat ze zich moeten identificeren met een eID of smartphone-app itsme.

Je mag voor deze klanten een e-mail sturen naar corona@vlaio.be met:

 • Ondernemingsnummer
 • Naam en voornaam van de klant (contactpersoon)
 • Vestiging waarvoor je de Hinderpremie aanvraagt
 • Eenmanszaak of vennootschap
 • Gedwongen sluiting ja/neen?
 • Bankrekeningnummer waarop de premie mag gestort worden
 • Telefoonnummer van jou of de klant
 • Motivatie/duiding van de situatie
 • Openingsuren van de onderneming
 • Website (eventueel)
 • Statuut van de zelfstandige

Telefoonlijn subsidieadvies : 03/2210900
Mailadres = subsidies@xerius.be

In bijlage vinden jullie heel wat tools die je zelf kan gebruiken of kan doorsturen naar je klanten:

 1. Hinderpremie: Wie heeft recht? DOWNLOAD het bestand.
 2. Overzicht gedwongen sluitingen: Lijst van sectoren die gedwongen gesloten werden door de Nationale Veiligheidsraad. DOWNLOAD – pdf Overzicht gedwongen sluitingen
  Schermen aanvraag hinderpremie: Bekijk hier alvast de 4 schermen die de klant moet invullen. DOWNLOAD – pdf schermen aanvraag hinderpremie

Via deze link kan de Hinderpremie aangevraagd worden.

 

Wat moet de klant bij de hand hebben?

 • Je e-ID én je e-ID pincode
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Vink de openingsdagen aan, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Hoofd- of bijberoep
 • In geval van bijberoep: betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep? Enkel bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking
 • Het website-adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt
 • Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt.

 

Ondertussen hebben we al verschillende vragen voorgelegd aan Vlaio. Hieronder vind je hun antwoorden:

Mag mijn boekhouder de hinderpremie aanvragen?
Ja, als hij een mandaat heeft voor aanvragen te doen via het VLAIO-loket.

Garages (zonder showroom), mogen deze openblijven? Geen recht op de premie
Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Showroom is in openlucht (poorten, stenen,… in de voortuin)?
Nog geen antwoord

Vastgoedmakelaars zonder fysieke locatie Geen recht op de premie
Vastgoedmakelaars kunnen hun activiteiten verder zetten (eventueel online).

Vastgoedmakelaars met een fysieke locatie (immokantoor)?
Als de fysieke vestiging die publiek toegankelijk is moet sluiten, komen ze wel in aanmerking.

Markten WEL recht op de premie
Ja, en de voedingskramen mogen nog op de markt staan, mits toestemming van de gemeente.

Hondensalons? WEL recht op premie

Wat met verschillende ondernemers met éénzelfde vestiging (geen vennootschap) ?
Er kan slechts 1 ondernemer voor deze vestiging de premie aanvragen.

Wassalons (waar je de was naar toe brengt) Geen recht op de premie
Wassalons mogen open blijven

Opslagruimte van tenten om te verhuren Geen recht op de premie
Er is geen gewongen sluiting.

Wijnhandelaar/winkel. Geen recht op de premie
Geen gedwongen sluiting

Interessante info van SD Worx.
Meer uitgebreide info voor je horecaklanten vind je hier.

Stand van zaken rond de Hinderpremie:

Babyspeciaalzaken

Zoals ook gecommuniceerd in de media, zijn ze dan toch gedwongen om te sluiten. (mogen enkel op bestelling werken). Zij hebben dus recht op de Hinderpremie.

Status aanvraag Vlaio ‘Goedgekeurd’

Zodra je klant een aanvraag indient, ontvangt de klant een goedkeuring.

! Dit is de status van de aanvraag en niet de definitieve beslissing van Vlaio. De beslissing van de Hinderpremie komt achteraf.

Heeft je klant deze mail nog niet ontvangen? Dan is er nog niets definitief beslist.

Status aanvraag Vlaio ‘Geweigerd’

Lukt het je klant niet om de aanvraag in te dienen, dan kan hij/zij beroep doen op het subsidieteam van zijn/haar sociale verzekeringsfonds van Xerius. Je stuurt dan best een mail naar subsidies@xerius.be of mail van het desbetreffende sociale verzekeringskantoor.

Je kan de klant ook rechtstreeks doorverbinden naar Vlaio op het nummer 1700.

Problemen met E-ID? Registreer je via de bank.

Helaas beschikken vele ondernemers niet over een E-ID lezer, maar meestal wel over een bankkaart en kaartlezer. In deze link vinden jullie een handig stappenplan om Itsme te installeren via hun bankkaart/kaartlezer. (KBC, Belfius, BNP Paribas, ING) Zodra de registratie bij itsme in orde is,  kunnen zij de aanvraag indienen via hun smartphone/tablet/laptop. Heel handig.

Extra steun van gemeenten

Goed nieuws voor ondernemers die hun vestiging hebben in Kalmthout of Kortrijk! Zij krijgen van hun gemeente extra steun bovenop de Hinderpremie. Kalmthout voorziet 500 euro en Kortrijk 1.000 euro. Meer info van andere lokale steunmaatregelen vind je hier.

Sluitingspremie

Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gedwongen moeten sluiten, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag (lees normale openingsdag) een bijkomende premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag

Vb. Restaurant Regemortel

Openingsuren

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Open Open Gesloten Gesloten Open Open Open
             
160 euro 160 euro 0 euro 0 euro 160 euro 160 euro 160 eur

 

Vlaio gaat hen hierover informeren.

Corona hinderpremie wordt sinds 6 april aangevuld met premie per sluitingsdag

Ondernemers die tot 5 april de corona hinderpremie hebben gekregen, krijgen daarna automatisch 160 euro per verplichte sluitingsdag. *LAATSTE UPDATE: donderdag 16 april 10:00*

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020.

Als je recht had op de corona hinderpremie, hoef je daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald.

Update 16 april 2020: We starten vanaf 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies voor de periode van 6 t.e.m. 19 april. De daaropvolgende periode wordt betaald vanaf 3 mei.

De corona hinderpremie is belastingvrij.

Wat betreft de Hinderpremie hebben we ook nog een extra nieuwtje.

Heeft je klant een eenmanszaak en geniet hij/zij van de voordeelregel voor gehuwde personen (Art. 37), dan heeft die bij een gedwongen sluiting toch recht op de Hinderpremie.

Dus betaalt hij/zij al dan niet sociale bijdragen, dat speelt geen rol.

Voor een vennootschap had betrokkene sowieso al recht, want daar speelt het statuut van de mandataris geen rol.

Vele ondernemers contacteren ons i.v.m. de sluitingspremie van 160 euro/sluitingsdag.

Deze sluitingspremies voor de periode van 6 t.e.m. 19 april is reeds uitbetaald voor de ondernemers die een goedkeuring kregen.

De periode van 20 april tot en met 10 mei wordt normaal gezien in de loop van volgende week uitbetaald.

Op 20/05 heeft men beslist om de marktkramers die nog niet op de markt mogen staan de sluitingspremie van 160 euro verder uit te betalen. Ze zullen dit moeten aantonen op basis van een attest van het lokaal bestuur.

De deadline voor de aanvraag is ondertussen gewijzigd naar 30/06/2020.

Wat met gemengde activiteiten?

Heel wat ondernemers die de Hinderpremie hebben aangevraagd oefenen verschillende activiteiten uit. De éne activiteit mag terug opstarten, de andere moet nog gesloten blijven. Kunnen zij de sluitingspremie van 160 euro behouden?

Antwoord Vlaio

Je blijft recht hebben op de sluitingspremie zolang je niet je volledige fysieke vestiging(en) mag openen.

Markten:

Zoals we eerder communiceerden kunnen marktkramers die nog niet op de markt mogen staan hun sluitingspremie van 160 euro behouden. Ze moeten dit nog steeds aantonen op basis van een attest van het lokaal bestuur.

De deadline voor de aanvraag van de Hinderpremie is 30/06/2020.

Update 03/06/2020:

Horeca:

Wat als de horeca mag openen op 8 juni en de ondernemer beslist om toch niet te openen? Kan men dan de sluitingspremie verder ontvangen?

Het antwoord = NEEN

Sluitingspremie stopt zodra de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet voor alle horecazaken.

 

Compensatiepremie

Vandaag is er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Voor wie?

 • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
 • Uiterste indiendatum is 30 juni 2020 (Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten)
 • Actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • Onderneming of zelfstandige is actief in de KBO op 12 maart 2020  (Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten vb. faillissement, vereffening, stopzetting).
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn (je dient slechts 1 aanvraag in per onderneming);
 • Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
 • Starters nà 14/03/2020 komen niet in aanmerking

Opgelet: je kan enkel een premie krijgen in geval van een omzetdaling ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

 • Omzetverlies van -60% (excl. BTW) aantonen via verklaring op eer aan Vlaio

Vergelijking referentieperiode 14/03/20 tot 30/04/20 met 14/03/19 tot 30/04/19.

Tip: Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode

 • Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien.

De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten.

Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie
 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Bedrag éénmalige premie?

 • 3.000 euro

Je bent:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

 • 1.500 euro

Je bent:

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
 • Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 • De hoofdactiviteitvan je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende 5 categorieën:
 • Het betreft:
  • de eventsectoren de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
  • de (para)medische beroepen en technische controledie ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  • de ondernemingen die essentiële diensten
  • Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor de categorieën 1 t.e.m. 4 vind je in bijlage de lijst van de NACE-codes.

De ondernemingen van categorie 5 zullen hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Uitgesloten zijn:

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie).

Steunmaatregel

 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend.

Tip ! Men kan zich ook bij Vlaio registreren. Zodra alle info gekend is en de applicatie klaar is, ontvangen ze via hen de informatie.

Vanaf nu kan je in Xerius Desk opvolgen welke klanten er in het kader van de coronacrisis:

 • een aanvraag overbruggingsrecht,
 • een uitstel van betaling,
 • en/of een vrijstelling van sociale bijdragen hebben ingediend

Hoe?

Op niveau van de klant

Of via een nieuwe melding: Steunmaatregelen omwille van de coronocrisis

In deze melding krijg je een globaal overzicht van alle aanvragen in het kader van corona.

Volgende vragen hebben we voorgelegd aan Vlaio:

Wat als er geen financieel plan is?

Ze moeten om een premie te kunnen krijgen een financieel plan hebben of (retroactief) opstellen om lagere omzet te verantwoorden.

Wat als een zelfstandige pas gestart is na 30/04/2019, maw geen referte periode?

Een zelfstandige die pas gestart is na de standaard referteperiode, zal een andere referteperiode van dezelfde duur kunnen kiezen die wel de gebruikelijke omzet weerspiegeld

Het netto belastbaar inkomen van 2019 is nog niet gekend. Is een verklaring op eer voldoende of moeten er bijkomende bewijsstukken aangeleverd worden?

De aanvraag compensatiepremie zal kunnen worden ingediend tot 30/06. Tegen die datum zal het beroepsinkomen 2019 wel gekend zijn, of toch minstens berekend kunnen worden.

Wat als de referentieperiode periode waar je mee moet vergelijken een vervangingsinkomen is?

Indien de referteperiode een periode is van abnormale omzet, kan een andere gelijkaardige referteperiode genomen worden.

Wat met vervangingsinkomsten, worden deze aanzien als voltijdse betrekking (lees bewijs van minder dan 80%)

Werkloosheid met  springplank naar zelfstandige

Werklozen die een zelfstandige activiteit uitoefenen in het kader van Springplank naar zelfstandige komen in aanmerking voor de premie van 1500 euro

Arbeidsongeschiktheid + toestemming deeltijdse werkhervatting

Komt in aanmerking indien het werkregime voor ingang van de arbeidsongeschiktheid minder dan 80% bedroeg.

Wat met wijziging van bij- naar hoofdberoep vanaf Q2 2020?

Ondernemer moet ingeschreven zijn in hoofdberoep op 14/03/2020.

Huisartsen zijn niet btw-plichtig, hoe kan men die -60% omzetdaling controleren?

BTW-aangifte is een manier van controleren. Dit kan ook op een andere manier gebeuren, zoals tijdsregistratie bijvoorbeeld.

Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op het eerste zicht niet zo makkelijk.

Wat met geleverde prestaties vóór de coronamaatregelen, maar gefactureerd tijdens de periode corona?

Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020, al dan niet gefactureerd tijdens die periode.

Wat met medische beroepen waarvan hun omzet afhankelijk is van de betalingen door het RIZIV ? Lees vertraging van een paar maanden?

Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020. Dit kan aangetoond worden door tijdregistratie, dagontvangsten of geleverde prestaties.

Verkopen van een handelsfonds, wordt dit bekeken als omzet?

Neen, de omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Krijgt een artsenassociatie de compensatiepremie of de artsenvennootschap zelf?

De premie is per ondernemingsnummer, ongeacht de samenwerkingsvorm

Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op het eerste zicht niet zo makkelijk.

Wat indien de vennootschap 2 vestigingen heeft, voor de éne de hinderpremie en voor de andere vestiging de compensatiepremie?

1 onderneming kan niet de hinderpremie en de compensatiepremie combineren

Wat met student zelfstandige? Idem als bijberoep?

Als de student zelfstandige voldoet aan de voorwaarde van de inkomsten in 2019, dan kan deze in aanmerking komen, hetzij als zelfstandige in hoofdberoep, hetzij als zelfstandige in bijberoep, afhankelijk van zijn beroepsinkomen.

De voorwaarde van minder dan 80% is dit de huidige toestand? (op moment van aanvraag)

De voorwaarden van minder dan 80% is in principe op 14/03/2020 en voor ingang van eventuele tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet ten gevolge van corona.

 

Tip !      Je klanten kunnen zich nu al bij Vlaio registreren. Zodra de applicatie online is, ontvangen ze via hen de informatie.

Specifieke vragen/situaties:

1. Managementvennootschappen: Stel je hebt een onderneming (werkvennootschap) dat bestuurd wordt door 2 managementvennootschappen. En stel dat de werkvennootschap NIET de compensatiepremie aanvraagt, kunnen de 2 managementvennootschappen de compensatiepremie aanvragen?

Pure ‘lees zuivere’ managementvennootschappen zijn uitgesloten bij de compensatiepremie. De exploitatievennootschap moet de premie aanvragen.

2. Wat met een tandartsenpraktijk die bijna volledig stil ligt. Praktijk bestaat uit 10 tandartsen: 8 onderaannemers en 2 bestuurders van een managementvennootschap.

Als de praktijk de compensatiepremie aanvraagt:

Hebben de onderaannemers dan een probleem om zelf in aanmerking te komen ?  Hier zie ik geen probleem

Hebben de bestuurders dan een probleem om zelf in aanmerking te komen ?  Managementvennootschappen komen niet in aanmerking. Het is de exploitatievennootschap die in aanmerking komt.

3. Een kinesistenpraktijk met 2 exploitatiezetels en slechts 1 zaakvoerder recht op de compensatiepremie?

1 ondernemingsnummer, 1 aanvraag. Bijkomende vestigingen kunnen enkel indien er in die vestiging 1 VTE RSZ ingeschreven personeelslid is ingeschreven

4. Zelfstandigen die gestart zijn na 30/04/2019 hoe aantonen:

Een zelfstandige die pas gestart is na de standaard referteperiode zal een andere referteperiode van dezelfde duur kunnen kiezen die wel de gebruikelijke omzet weerspiegelt.

Zelfstandige in hoofdberoep

Aangezien de zelfstandige in hoofdberoep steeds de wettelijke minimumbijdrage verschuldigd is (ook na het verkrijgen van een vermindering), is er geen impact van regularisaties of verminderingen op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Zelfstandigen in bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep ligt het anders. De wettelijk verschuldigde voorlopige en definitief bijdragen kunnen immers van een andere aard zijn.

Situatie 1: inkomsten 2017 < 6.996,89 euro

Betrokkene komt niet in aanmerking voor de uitkering. Met vrijwillig hoger betaalde bijdragen mag geen rekening worden gehouden.

Quid bij de definitieve vaststelling van de inkomsten van 2020?

 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 effectief lager zijn dan 6.996,89 euro, dan is er geen impact.
 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 hoger zijn dan 6.996 euro, dan komt betrokkene in principe in aanmerking voor (maximaal) een halve uitkering.
 • Indien de definitieve inkomsten hoger zijn dan 13.993,77 euro, komt hij zelfs in aanmerking voor de volledige uitkering. De uitkering zal bijgevolg retro-actief worden toegekend.

Je moet wel nu (in 2020) de aanvraag doen!!!

Situatie 2: inkomsten 2017 > 13.993,77 euro

Betrokkene is wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zoals een zelfstandige in hoofdberoep en kan de volledige uitkering genieten.

Quid bij de definitieve vaststelling van de inkomsten van 2020?

 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 effectief hoger zijn dan of gelijk zijn aan 13.993 euro, dan kan betrokkene de volledige uitkering behouden. Er is geen impact.
 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 lager zijn dan 6.996,89 euro, dan heeft hij in principe de volledige uitkering onterecht genoten. Indien de definitieve inkomsten zich tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 situeren, heeft hij (maximaal) een halve uitkering onterecht genoten. De sociale-verzekeringsfondsen mogen het onterecht toegekende gedeelte van de uitkering niet terugvorderen. 

Situatie 3: inkomsten 2017 situeren zich tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro

Betrokkene komt in aanmerking voor maximaal een halve uitkering. Met vrijwillig hoger betaalde bijdragen mag er geen rekening worden gehouden.

Quid bij de definitieve vaststelling van de inkomsten van 2020?

 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 zich effectief situeren tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro, dan kan hij de maximaal halve uitkering behouden. Er is geen impact.
 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 lager zijn dan 6.996,89 euro, dan heeft hij in principe (maximaal) een halve uitkering onterecht genoten. De sociale-verzekeringsfondsen mogen de onterecht toegekende halve uitkering niet terugvorderen.
 • Wanneer de definitieve inkomsten van 2020 zich boven 13.993,77 euro situeren, dan heeft hij in principe een te lage uitkering gekregen. Hij moet het verschil ontvangen om tot het bedrag van een volledige uitkering te komen.

Wat indien betrokkene een vermindering vraagt?

Dan wijzigen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen en wordt er op basis van deze ‘nieuwe’ bijdragen gekeken of hij in aanmerking komt voor de uitkering. Indien hij bijvoorbeeld een vermindering tot 0 euro vraagt, komt hij niet meer in aanmerking voor de uitkering. Indien hij bijvoorbeeld een vermindering tot op de drempel van 6.996,89 euro vraagt, dan komt hij nog in aanmerking voor (maximaal) een halve uitkering.

Opgelet:

 • indien de vermindering werd toegestaan VOOR de corona-crisis, dan kan betrokkene hier nog aan verzaken en de wettelijk verschuldigde bijdragen betalen (er is geen wettelijk obstakel om dat te doen).
 • indien de aanvraag tot vermindering werd ingediend TIJDENS en NA de corona-crisis, dan gaan we ervan uit dat betrokkene zijn aanvraag met nodige kennis van zaken doet. Xerius moet klant dan informeren dat een vermindering gevolgen kan hebben op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Vanaf 4 mei kunnen ook ondernemers die zich reeds (pré)registreerden voor de Compensatiepremie hun aanvraag indienen. Vanaf 5 mei kan dit door iedereen aangevraagd worden.

Deadline = 30/06/2020.

Een webformulier (cfr. de Hinderpremie) specifiek voor accountants staat nog niet online. We veronderstellen dat dit eerstdaags ook in orde komt.

Nog even kort:

Stap 1: Check de ondernemer zijn KBO op basis van Nacebelcodes (zie bijlage) of onderneming onder categorie 1, 2, 3, 4 of 5 valt.

Stap 2: Eenmanszaak of vennootschap?

 • Vennootschap? Het statuut van de mandataris speelt geen rol en kan steeds de 3.000 euro aanvragen
 • Eenmanszaak? Het statuut van de ondernemer (hoofd- of bijberoep) is bepalend voor de hoogte van de premie 3.000 euro of 1.500 euro
  • Voor een bijberoeper wordt de premie bepaald volgens het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019.

Tip voor eenmanszaken: ondernemers die van Artikel 37 genieten, vinken in de applicatie aan dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn.      

Stap 3: Categorie 1, 2, 3 of 4? Enkel omzetdaling van 60% vereist (via verklaring op eer – bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden).

Stap 4: Categorie 5?  Omzetdaling van 60% + substantiële exploitatiebeperking aantonen (via verklaring op eer – bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden)

Ondernemers (lees vooral vrije beroepen) stuiten dikwijls op het probleem dat er geen actieve vestigingseenheid is in de KBO.

Deze rechtzetting kan gebeuren door Xerius Ondernemingsloket. Wanneer je klant dus een weigering krijgt of niet door de applicatie geraakt voor de aanvraag van beide premies omdat er geen actieve vestiging is, is dit meestal de reden. Je kan dit gemakkelijk zelf opzoeken via de Public Search.

Wanneer er in de public search bij het aantal vestigingseenheden 0 staat, moet er eerst een aanpassing gebeuren.

 

Premies voor vennootschappen:

In bijgevoegd schema staat bij de Hinder- en Compensatiepremie bij:

Vennootschap

 • 1 vennoot / 1 voltijds equivalent in loondienst

(er moet 1 vennoot zijn die effectief werkt voor de vennootschap)

 

Wat bedoelt men hiermee?

Het belangrijkste is om in aanmerking te komen dat er 1 vennoot is die effectief werkt in de vennootschap.

 

We krijgen ook veel vraag over de Hinderpremie die ten onrechte is gestort. Kan dit rechtgezet worden. Het antwoord is ‘ja’.

Dit antwoord kregen we via Vlaio:

 

Als een premie ten onrechte wordt toegekend dan kan de premie worden teruggevorderd.

Er zullen daarop ook controles worden uitgevoerd.

Er zijn ondertussen al controles uitgevoerd en premies teruggevorderd.

 

De Corona compensatiepremie kan ook niet worden aangevraagd zolang (een aanvraag Corona hinderpremie loopt of) een onterechte Corona hinderpremie niet werd terugbetaald.

 

Oplossing voor de klant: Mail naar coronahinderpremie@vlaio.be met OGM in het onderwerp en dossiernummer Corona hinderpremie en liefst ook ondernemingsnummer in de

e-mail. U krijgt dan het rekeningnummer waarop u de terugstorting mag doen met een gestructureerde mededeling die u moet gebruiken. Zonder deze gestructureerde mededeling kan VLAIO niet achterhalen van wie de terugstorting juist komt, dus dit is echt wel belangrijk!

Onderstaande vragen hebben we alvast aan onze faq Compensatiepremie toegevoegd.

Zoals jullie weten vallen niet alle vrije beroepen onder categorie 2 van de Compensatiepremie.

We krijgen dan ook dikwijls de vraag of zij in aanmerking komen voor categorie 5.

Geldt als “exploitatiebeperking opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad”, de verplichte opschorting van alle electieve zorg voor (para)medische beroepen (enkel urgente behandelingen zijn kunnen doorgaan)?

Inderdaad, de opschorting van alle electieve zorg is wel degelijk een exploitatiebeperking opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Als zij dus een omzetdaling van minstens 60% hebben, kunnen zij zeer zeker aanspraak maken op de compensatiepremie.

Ik ben pas opgestart als zelfstandige in bijberoep in 2de helft van 2019 (of begin 2020). Welke inkomsten mag ik gebruiken om aan te tonen dat ik aan de minimumdrempel geraak?

Ondernemers in bijberoep die geen volledig jaar gewerkt hebben in 2019 of pas gestart zijn in 2020 mogen gebruik maken van de verwachte inkomsten op jaarbasis uit hun financieel plan.

Kunnen de werkende vennoten in een vennootschap ook niet natuurlijke personen zijn?

Ja, de werkende vennoten hoeven geen natuurlijke personen te zijn.

Tot slot:

ITAA is nog volop aan het lobbyen voor een manuele aanvraagprocedure van de Compensatiepremie (cfr. Hinderpremie). Ze zijn nog steeds in overleg met Vlaio en het kabinet van Minister Crevits.

In overleg met minister Crevits en Vlaio werd besloten om binnenkort een manuele aanvraagprocedure voor jullie open te stellen.

Men vraagt wel uitdrukkelijk om deze enkel te gebruiken wanneer het voor de klant zelf niet mogelijk is om de aanvraag online in te dienen.

Aanvullend voor beide premies:

Nog steeds krijgen we regelmatig de vraag of er effectief controles gebeuren op de uitbetaling van beide premies. In het bericht van Minister Crevits vind je hierover meer info.

Compensatiepremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2.000 EUR:

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

 • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
 • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend.

 • De ondernemers kunnen zich best nu al inschrijven op de website van de dienst 1819 (www.1819.brussels) om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum waarop het formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn.

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Aanvullende Compensatiepremie

Ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies hebben, kunnen genieten van een aanvullende compensatiepremie

Voor wie is deze extra premie?

 • Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn en de activiteiten heropgestart hebben.
 • Omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie).
  • Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni
  • Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli

Brussel: Covid-19 Compensatiepremie van 2000 euro

Om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen, kan vanaf vandaag een compensatiepremie van 2.000 Euro aangevraagd worden.

Deadline = 30/06/2020

 

Elke zelfstandige, vennootschap of vereniging die de volgende zes vragen bevestigend beantwoord heeft recht op de premie:

 1. Op 18 maart 2020 beschikte u over minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?
 2. U heeft niet de COVID-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid aangevraagd, noch enige andere premie tegen de achtergrond van de COVID-19-gezondheidscrisis (bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt)?
 3. Uw onderneming heeft ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst ?
 4. U bevindt zich in een van de volgende gevallen:
  1. een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
  2. een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
  3. een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
  4. een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
 5. Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk?
 6. Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft ze niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen?

Bij de aanvraag moeten er wel bewijsstukken worden toegevoegd.

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Zaterdag 16 mei heeft de Ministerraad een ‘tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen’ goedgekeurd.

Het gaat om een maandelijkse uitkering van 532,24 euro (875 euro voor éénoudergezinnen) voor mei en/of juni 2020 voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking.

Dit kan niet gecombineerd worden met de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht.

Eerstdaags volgt er een nieuw webformulier.

Wat met combinatie ouderschapsverlof en zelfstandige in bijberoep:

Indien je als werknemer ook zelfstandige in bijberoep bent, heb je ook recht op het corona-ouderschapsverlof en zal je dus ook uitkeringen ontvangen. Aandachtspunt: werknemer moet dit uiterlijk 3 werkdagen op voorhand aanvragen.

Zoals jullie reeds weten kan dit NIET gecombineerd worden met het overbruggingsrecht. De klant ofwel jij als partner kan de aanvraag indienen. We sommen nog even alles op voor jou:

1) Voorwaarden 

 • Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige
 • Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op N-3> 13.993,78 euro.
 • Indien inkomen N-3 < 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis van inkomsten 2020
 • Aanvraag indienen voor 30 september 2020

2) Voorwaarden – onderbreking 

 • Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen
 • Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin)
 • Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, dan geen leeftijdsvoorwaarde)

3) De aanvraag 

 • Aanvraag kan via  brief, e-mail of website, met vermelding begin- en einddatum onderbreking, naam van en band met het kind
 • Verklaring op eer de activiteiten te verminderen om het geven van zorg aan 1 of meer kinderen + de manier waarop hij de activiteiten zal verminderen
 • Kan voor mei of juni of ineens voor beide maanden

4) De uitkering 

 • 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin
 • Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag
 • Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon + corona), geboorteverlof
 • Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemersregeling
 • uiterlijke aanvraagdatum is 30/09/2020

Tijdelijk ouderschapsverlof

Verhoogd bedrag is enkel voor een alleenstaande: uitsluitend samenwonend met kinderen, dus niet met echtgeno(o)t(e), partner, ouder, broer, samenwonende.

Kan door de 2 partners worden aangevraagd voor éénzelfde kind (beide partners kunnen het verhoogde bedrag krijgen indien ze beiden een kind ten laste hebben)

 

Uitkering voor de maanden mei en juni

532,24 euro

875,00 (Alleenstaand)

 

Voorwaarde voor de aanvraag: aanvraag is verklaring op eer dat de zelfstandige zijn activiteiten gedurende minstens 1 maand zal verminderen voor verlenen van zorg voor kind naar aanleiding van COVID-19

 1. ofwel voor opvang van kind tijdens de schooluren of 2) andere situatie mits bijkomende uitleg. Mogelijke voorbeelden: elke dag half uur vroeger sluiten om te zorgen voor kind ; opvang door sluiting van school ; opvang door sluiting van crèche.

Update 18/06:

 • Bezolding voor bedrijfsleiders mag behouden blijven. Er is geen vereiste van vermindering loon voor bedrijfsleiders, enkel verklaring vermindering activiteit voor minstens 1 kalendermaand voor de zorg van kind(eren) ten gevolge van corona.
 • Bevestigd door Kind & Gezin: geen cumul van tijdelijke ouderschapsuitkering mogelijk met subsidie voor onthaalouders.

 

Update 08/06:

Verlengd voor juli en augustus.

Aanvullende Compensatiepremie van 2000 of 1000 euro voor bedrijven die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen:

Deze premie kan waarschijnlijk in de 2e helft van juli aangevraagd worden. Wil je een mail van Vlaio ontvangen zodra dit mogelijk is? Dan kan je zich inschrijven via deze link. Zodra de premie kan aangevraagd worden, brengen zij je onmiddellijk op de hoogte.

Opgelet: Deze premie moet uiterlijk op 15 augustus 2020 online aangevraagd worden.

De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Dus, hebben je klanten een goedkeuring gekregen voor de Hinder- of Compensatiepremie, en ze voldoen aan de omzetdaling van 60%, kunnen zij deze premie aanvragen. Ondernemingen die een weigering kregen van Vlaio, kunnen dus geen aanvraag indienen zolang de Hinder- of Compensatiepremie niet goedgekeurd werd.

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – aangepaste verlenging juli en augustus

Welke zelfstandigen? 

 • Volle uitkering: Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgeno(o)t(e) /bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro/ student-zelfstandige en art. 37 op N-3 > 13.993,78 euro
 • Halve uitkering: bijberoep en student-zelfstandigen op N-3 > 6.996,89 en < 13.993,78, gepensioneerden op N-3 > 6.996,89 euroen art. 37 op N-3 > 6.996,89 euro en < 7.330,52 euro

In welke situaties? 

 • Zelfstandigen getroffen door sluitingsmaatregelen: automatisch recht juli en augustus.

Opgelet:

 • Zelfstandigen onder Ministerieel Besluit van 23/3/2020: vanaf 8 juni vallen heel wat sectoren niet meer onder deze sluitingsmaatregelen
 • ‘Gedwongen sluiting’ indien nog tot 31/8 verplicht gesloten. Bijvoorbeeld A)Dancing, activiteiten georganiseerd voor >200 personen + B) zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van A).
 • Zelfstandigen niet meer getroffen door sluitingsmaatregelen, op voorwaarde van onderbreking minstens 7 opéénvolgende dagen in de maand

Nieuw:  

 • Objectieve elementen voor te leggen: gedwongen onderbreking = onmiddellijk gevolg van Covid-19
 • Meer bepaald: daling inkomsten, daling activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop
 • Opgelet: uitkering juli /augustus kan niet voor periode van jaarlijkse vakantie of men moet bewijzen dat onderbreking uitzonderlijk gelinkt is aan Covid-19
 • Opgelet: onderbreking mag niet louter en alleen ingegeven zijn door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond socialdistancing.
 • Volgende situaties worden beoogd:
 • Zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren die wel opnieuw mogen opstarten, maar voor wie de opstart traag verloopt. Bijvoorbeeld: leveranciers aan horeca, waarbij de omvang van activiteiten zeer afhankelijk is van de heropstart van deze sectoren. Men dient dan objectieve elementen bij te voegen die de band van afhankelijkheid aantonen die een normale heropstart verhinderen.
 • Zelfstandigen die de voorbije maanden hun rentabiliteit zagen kelderen naar aanleiding van Covid-19 en die in juli /augustus hun activiteiten niet kunnen hernemen op leefbare manier. Dan duidelijk aan te tonen: verderzetten activiteiten nog niet rendabel en zelfs verlieslatend.
 • Zelfstandige die arbeidsgeschikt is, maarin quarantaine geplaatst na hoog risico contact met besmet persoon en activiteiten moet onderbreken. Dan attest quarantaine te bezorgen.

De uitkering 

 • Volle uitkering: 1.291,69 /met persoon ten laste 1.614,10
 • Halve uitkering: 645,85 /met persoon ten laste 807,05

Tijdelijke maatregel heropstart –  juni, juli en augustus

Welke zelfstandigen? 

 • Zelfstandigen die heropstarten na verbod of beperkingzelfstandige activiteiten in kader van Covid-19. Zonder voorwaarde 7 dagen onderbreking.
 • Voor zelfstandigen, helpers, meewerkende echtgeno(o)t(e) en primo-starters en student-zelfstandigen (op N-3 > 13.993,78 euro)
 • Niet voor bijberoepers en gepensioneerden (uitzondering: bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro komt wel in aanmerking).

In welke situaties? 

Cumulatieve voorwaarden:

 1. Zelfstandige activiteit op 3/5/2020 nog onder sluitingsmaatregelen, opgelegd door MB 23/3/2020. Voorbeelden, te controleren op basis van lijst (in bijlage) NACE-code in het rood:
 • Horeca, non-food detailhandel (uitgezonderd doe-het-zelf en tuincentra: heropenden al in april 2020)
 • Markten (zowel klassieke marktkramer als verkoper gebraden kip, ijskar, foodtruck)
 • Kappers en schoonheidsspecialisten
 • Opgelet: nachtwinkels komen niet in aanmerking, hetzelfde geldt voor zelfstandigen die overbruggingsrecht hebben genoten omwille van onderbreking van minstens 7 dagen (bijvoorbeeld immoen vrije beroepen).
 1. Vanaf 4/5/2020mag zelfstandige activiteit worden heropgestart zonder beperkingen.

Voorbeelden:  

 • Kapper mag herstarten vanaf 18 mei: mogelijk uitkering juni
 • Restaurant mag herstarten vanaf 8 juni: mogelijk uitkering juli
 • Vanaf 1/7 mag cultuursector weer aan de slag: mogelijk uitkering juli
 1. In Q 2020/2 ten opzichte van Q 2019/2: omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens10 % 
 • Op basis van objectieve elementen, bij voorkeur attest/ereverklaring boekhouder
 • Mogelijk eventuele controlesachteraf
 1. De zelfstandige geniet in dezelfde maand niet reeds een uitkering overbruggingsrecht.

De uitkering 

 • Volle uitkering: 1.291,69 euro /met persoon ten laste 1.614,10 euro

 Relance-uitkering (overbruggingsrecht voor heropstart):

Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van heropstart: verlengd tot 31/10/2020 (mogelijks verlengd tot 31/12/2020).

 • Dit betreft de activiteiten die mogen hernemen en minstens tot en met 3 mei zwaar getroffen werden door sluitingsmaatregelen.
 • De toekenningsvoorwaarden blijven dezelfde.

Springplank als zelfstandige: 

Dit voordeel kan worden verlengd door moeilijkheid om activiteit uit te oefenen tijdens corona-crisis.

Vb. Springplank 14/5/2019 tot 13/5/2020: kan met 5 m. worden verlengd tot 13/10/2020 (verlenging aanvragen bij RVA).

Uiterlijke datum van de verlenging = 31/12/2020

Tijdelijke werkloosheid en bijberoep: 

Versoepeling voor periode 1/2/2020 – 31/8/2020: inkomsten van zelfstandig bijberoep moeten niet worden aangegeven. Ze hebben geen invloed op bedrag daguitkering.

Kan tot 31/12/2020 indien ‘zwaar getroffen sector’ (lijst van RVA volgt nog)

Maatregelen 2021

Wat weten we al van de maatregelen voor 2021?

Overbruggingsrechten in kwartaal 1/2021

 • December: de goedgekeurde overbruggingsrechten en relance-uitkeringen die betrekking hebben op december worden deze week uitbetaald.
 • Januari: het dubbel overbruggingsrecht bij verplichte sluiting wordt verlengd. Alle ondernemingen die niet 100% stoppen door verplichte sluiting of afhankelijkheid, zullen een omzetdaling van 40% moeten aantonen in december 2020 in vergelijking met december 2019.
 • Februari en maart: bij verplichte sluiting en 100% stopzetting = recht op enkel overbruggingsrecht
 • Vanaf minieme activiteit, ook take away of click & collect: aanvraag op basis van 40% omzetdaling januari en februari in vergelijking met dezelfde maand 2019
 • Dubbel overbruggingsrecht bestaat niet meer vanaf februari 2021
 • Relance uitkering bestaat niet meer in 2021

Dubbel overbruggingsrecht:

 • Verlengd voor januari én februari, onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Dit betekent dat de nieuwe regeling “1ste pijler” pas ingaat op 1 maart 2021. Er zijn ook geruchten dat het dubbel overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maand maart, zodat de nieuwe 1ste pijler nooit van toepassing

wordt. Deze laatste info is nog niet bevestigd.

 • Autorijscholen voor rijbewijs B, B+E en G mogen sinds 11/1/2021 opnieuw open.  Voor januari:  dubbel OR voor de volledige maand.

Kapper die bestellingen ontvangt via telefoon, gsm, sociale media of internet en de klant de bestelde producten ter plaatse komt afhalen: dit wordt beschouwd als click&collect. Dit mag dus voor gedwongen sluiting in januari en februari 2021, niet meer ok voor maart 2021 volgens huidige info.

Statuut springplank als zelfstandige wordt verlengd door de RVA:

 • De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot maart 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging.

Zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode “springplank zelfstandigen” in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van de maatregel “Springplank zelfstandigen”.